آژانس تبلیغات دیجیتال نتیجه‌گرای دیما

از ما نتیجه دلخواهتان را بخواهید
بیشتر بخوانید

تبلیغات در جستجو
(Search Ads)

تبلیغات بنری
(CPM)

تبلیغات همسان
(Native)

تبلیغات اسپانسر اینستاگرام
(Sponsored Ads)

تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی
(Social Media Ads)

تبلیغات ویدئویی
(CPCV)

گرفتن نصب اپلیکیشن
(CPI)

افزایش فروش محصول
(CPO)

پلتفرم‌های دیما

پلتفرم مدیریت تقاضای فضای نمایش (DSP)

برای برندها، آژانس‌ها و شبکه‌های تبلیغاتی تا به فضاهای نمایش (inventory) بیشتری دست پیدا کنند و پیامشان را به مخاطب درست در زمان و مکان درست برسانند.
براساس استاندارد OpenRTB

بیشتر بخوانید

پلتفرم مدیریت عرضه فضای نمایش (SSP)

برای ناشران تا از فضاهای نمایش وب‌سایت و اپلیکیشن خود درآمد بیشتری کسب کنند.

براساس استاندارد OpenRTB

بیشتر بخوانید

HTML

Native

بنر

Video

Rewarded Video

بنر متحرک