فرصت شغلی دیما

اگر دوست داری عضوی از خانواده دیما باشی تا با هم در مسیر پیشرفت قدم برداریم، رزومه‌ات را برای ما بفرست.

اگر فرد توانمندی هستی و حوزه تخصصت در این صفحه نبود، باز هم رزومه‌ات را بفرست تا اگر امکانش بود، بیشتر با هم صحبت کنیم.