ابزار تحلیل کمپین‌های دیجیتال

استفاده از ابزار تحلیل‌ کمپین‌های دیجیتال یکی از گام‌های اصلی برای موفقیت در حوزه تبلیغات دیجیتال است. این تحلیل‌ها به شما کمک می‌کنند تا بفهمید کدام‌یک از فعالیت‌های تبلیغاتی بهتر اجرا شده و از میزان اثربخشی تبلیغات بر مخاطبان هدف اطمینان حاصل کنید.

دیما تنها آژانس ایرانی است که در زمینه پیاده‌سازی و استفاده بهینه از سیستم ادجاست توسط این شرکت آموزش دیده است. شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از مشاوره رایگان دیما و پیاده‌سازی صحیح ادجاست، حداکثر استفاده را از قابلیت‌های این سیستم انجام دهند.

Digital campaign analysis